Specialistofficersutbildning för Säkerhetstjänst och bevakning – ett kommande behov

Idag rekryteras GSS/K till Försvarsmaktens säkerhets och bevakningsfunktioner. Dessa funktioner är olika organiserade beroende på garnison men trenden är att denna funktion på fler och fler platser organiseras som ett bevakningskompani. Detta kompani sörjer förutom garnisonsvakten för IBSS (Insatsberedd Skyddsstyrka) samt TPSS (Transportskyddsstyrka) samt på vissa garnisoner även för militärpolistjänsten. I det nu kommande konceptet med militärbaser i förhöjd beredskap, återfinns i organisationen en bevakningsbataljon för dessa. Som jag ser det kommer dessa bataljoner att till huvudsak bestå av GSS/P och en mindre del GSS/K.

Bevaknings- och säkerhetstjänst är en stor del av Försvarsmaktens verksamhet. Med en egen inriktning på SOU kan kompetensen inom dessa områden fördjupas, menar skribenten. Foto: Antonia Sehlstedt, Försvarsmakten.

Om vi nu hamnar i ett läge med ett bevakningskompani i grundorganisationen och en bevakningsbataljon så kommer det att krävas officerare (OF) och specialistofficerare (SO) till dessa förband på varje militärbas. Förutsatt att bevakningskompaniet i huvudsak skall vara K-personal och övriga två till tre kompanier bestå av P-personal så behövs det ett större antal både OF och SO till krigsorganisationen. Skall man även använda P-personal till bevakningskompanierna kommer även det kompaniet att kräva ett utökat antal SO. Här kan man framföra argumentet att använda plutonsbefälselever (PB) i stället för SO. Detta är något som skulle vara applicerbart om soldaterna i bevakningskompanierna bara var rekryter. Då skulle det finnas en naturlig plats för PB i organisationen. Att utbilda PB mot att vara ställföreträdande plutonchefer, men inte ge dem trupp under utbildningstiden anser jag är en mycket dålig lösning. Därför förordar jag SO.

Frågan är då hur vi rekryterar, utbildar och utvecklar dessa specialistofficerare? Traditionellt har personalen kommit från annan verksamhet och det har inte funnits någon naturlig väg för den som jobbat som soldat i IBSS/TPSS-verksamhet att gå vidare mot specialistofficer. Alternativen är SOU med inriktning Säkerhetsförband på Underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC) eller SOU Markstrid hos Markstridsskolan (MSS). Som jag ser det passar inte någon av dessa utbildningar för den som vill fortsätta inom bevakningsenheterna, och dessutom behövs de elevplatserna för elever från säkerhets- och markstridsförband.

Mitt förslag är att det på UndSäkC inrättas en SOU-linje med inriktning säkerhetstjänst och bevakning. Utbildningen skulle inrymma utbildningarna till insatschef och transportstyrkechef. De inledande delarna av säkerhetsofficersutbildningen. Ge kompetens att leda plutons försvarsstrid vid objekt samt olika instruktörskompetenser som t.ex. examinator för skyddsvakter och närkampsinstruktörer. Elevunderlaget ser jag här skulle vara 1-2 elever per OrgE och år, vilket skulle betyda ca 40 elever per kurs. Att som idag se att bevakningskompanierna enbart skulle bemannas med personal överförd från andra funktioner ser jag som lite slöseri både med GSS på kompanierna och erfaren personal utifrån.

Då får vi ut en individ som kan vara insatschef, chef TPSS och vara ställföreträdande plutonchef. Ser man till vederbörandes långsiktiga utveckling så ser jag befattningar som vaktchef, insatsledare på stab, plutonchef, lärare på skola, säkerhetsofficer, säkerhetschef och ställföreträdande kompanichef. Vissa kan även gå mot militärpolistjänst. Det finns sålunda mycket goda karriärmöjligheter för en specialistofficer med en inriktning säkerhetstjänst/bevakning.

Rörande var dessa skall utbildas så är min lösning att de utbildas på UndSäkC:s säkerhetsförbandsavdelning i Halmstad. Där ges redan flera av de i utbildningen ingående delarna.

Avsikten med detta inlägg är att väcka tanken om en ny utbildningslinje för att få dedikerad och professionell personal till viktig verksamhet samt minska behovet av sidorekrytering från andra tjänstegrenar.

Håkan Lindberg
Specialistofficer och ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.