Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Förord: Sveriges försvarsmakt är tämligen unik i hur vi övar med skarp ammunition. Våra säkerhetsföreskrifter gör att vi, med en rimlig riskhantering, kan genomföra komplexa stridsövningar med stridsladdad ammunition. Skjutgränser och riskområden beräknas av enskild officer utifrån terrängens beskaffenhet och egen genomförandeidé för övningen. Detta är ganska ovanligt i andra länder, där fasta skjutplatser och övningar med låg grad av eget beslutsfattande är vanligare. Nu kommer en uppgradering av programvaran som används för att beräkna riskområden. Förvaltare Mikael Millberg från Livgardet guidar oss genom den nya programvaran.


1995 påbörjades en PC-programvara skjutgränsdator (PGM SGD), framtagen av SAAB användas inom Försvarsmakten för beräkning av skjutgränser och riskområden. Initialt var den endast avsedd för att beräkna risker för indirekt eld (IE). Efter ett par år önskade Försvarsmakten en vidareutveckling av programvaran så att den även skulle kunna hantera direktriktad eld. Det var första gången jag kom i kontakt med den. Den var lite yxig att använda, då beräkningarna baserades på hur man tog fram risker för indirekt eld. PGM SGD har sedan dess varit en vattendelare bland de som håller på med SUSA och FUSA med tillhörande riskområdeskonstruktion.

Det finns fortfarande de som anser att man ska konstruera riskområden manuellt och inte förlita sig på en dator. Kravställningen för att få använda resultatet av PGM SGD vid en skjutning, är att man kan göra manuell konstruktion av riskområde. Syftet är att man ska kunna göra en rimlighetsbedömning av beräkningsresultatet, då programmet gör beräkningar utifrån övningsledarens inmatningar i systemet. Fördelen med programmet är att man slipper fel på grund av bristande noggrannhet i ritning, felberäkning av formler eller fel indata hämtad från gällande SäkR.

Genom åren har programvaran utvecklats utifrån brukarnas och Försvarsmaktens önskemål till att kunna hantera fler vapensystem med tillhörande ammunition. Idag finns programvaran att tillgå på de flesta förband och skjutfält.

Denna lilla ”un-boxing” kommer bara beröra direktriktade vapensystem. Vill du ha hela paketet ska du prata med din lokale PGM SGD-ansvarige för omutbildning.

Den senaste versionen av PGM SGD presenterades vid en brukarutbildning den 16 november 2022 med MSS, FMV och SAAB. Den version som nu kommer införas, PGM SGD 2022, innehåller en hel del förändringar. SAAB har denna gång tagit fram ett helt nytt användargränssnitt och en ny kartmotor. Beräkningskärnan med databaser är dock oförändrad. Ett nytt kartpaket är levererat av GeoSE till den nya kartmotorn. Som vanligt har även förändringar som införs i och med nya SäkR inarbetats i programmet.

Det som möter en användare denna gång är en helt ny upplevelse genom det nya användargränssnittet. Flera mellansteg i processen att skapa ett riskområde är borttagna.

Till vänster på bildskärmen ligger en sidomeny för övningsplanering. Till höger på skärmen ligger en meny för att hantera kartan, samt visa/dölja objekt i bakgrundskartan.

Figur 1 Det nya användargränssnittet

Genom den nya kartmotorn används numer vektorkartor istället för rasterkartor. Ortofoto är också tillagt för skjut- och övningsfält. Du väljer dock själv hur du vill presentera bakgrunden med att par enkla knapptryckningar i högermenyn. Som föregående version finns även datalager för skjutfält tillagt, så att du kan visa skjutfältsspecifika objekt som exempelvis spärrbommar, delområden och fasta skjutplatser.

Figur 2 Startskärm PGM SGD 2022

För att konstruera ett riskområde väljer du utifrån vänstermenyn grupp av vapensystem, exempelvis eldhandvapen. Du får upp en meny där du sedan kan mata in värden och/eller lägga in skjutplats med tillhörande skjutområde genom att klicka och dra. Klicka och dra-funktionen arbetar i tre steg. Första punkten anger grupperingsplats, andra punkten skjutgräns vänster/Amin och tredje punkten skjutgräns höger/Amax. Med ortofoto som bakgrundsbild blir det oerhört enkelt att placera skjutplats ”rätt” med tillhörande skjutområde. Finjustering av värden går hela tiden att göra i vänstermenyn. När du matat in alla önskade värden är det bara att klicka på beräkna-knappen.

Figur 3 Lägga ut grupperingsplats med tillhörande skjutområde

Möjligheten att koppla ihop riskområdet med objekt har funnits tidigare. Funktionen har alltid inneburit ett problem i och med att man inte kunnat styra vilka värden skjutgränsdatorn påverkat av skjutgräns vänster/höger eller Amin/Amax. I den nya versionen är det bara skjutgräns vänster/höger som påverkas, d v s den fungerar och hjälper övningsledaren.

Figur 4 Riskområde med kopplad O-plats

Det här var bara en liten snabbtitt på PGM SGD 2022. Den innehåller flera kinderegg att upptäcka för den som använt föregångarna av programmet.

För att kunna använda den i produktionen krävs nu bara att nya SäkR fastställs. Där har vi tyvärr hamnat i ett bryderi då Grafisk produktion släpar. Lösningen kommer troligtvis bli att en Marksäkerhetsorder ges ut inom snar framtid (ett par veckor), innehållande fastställande av de viktigaste förändringarna i SäkR. Nuvarande version, PGM SGD 2020, kommer inte gå att använda efter 2020-12-31 då licensen går ut. Så håll tummarna.

Sammanfattningsvis på den korta tid jag haft versionen, ger jag den 4 av 5 eldstötar.

Avslutningsvis: En bra programvara ersätter inte kompetens och rek på skjutplats, inkluderat en noggrann riskhantering.

Fv Mikael Millberg
Verkssamhetssäkerhetsofficer, Livgardet